Potash en Perlemoer yn tekstyl

Potash en Perlemoer binne twa, altyd spul meitsjende, kompanjons mei in hert fan goud. Nettsjinsteande alle swierrichheden dy’t se mei elkoar hienen, koenen de twa Joadske hannelers net sûnder inoar. Al wie it allinnich mar bekfjochtsjen…, in dei net fûterje wie in dei net libje.
Potash en Perlemoer Joadsk folkstoaniel mei in protte laitsjen en in inkele trien en mei Jiddyske humor!