Klaas en Klaske

Sintraal yn dit stik stiet de leafde fan Klaas en Klaske.
It is merke yn ‘e stêd en Klaske hat nocht om ris goed wille te meitsjen. Klaas hat lykwols krekt syn ûntslach oansein krigen en de holle stiet him net nei feestfieren. Dat jout gedonder en de relaasje komt op skerp te stean. Klaske wol har sin trochsette en giet de merke op. Klaas kin dit net sette. Se easkje begryp fan inoar en dat draait út op konfrontaasjes.

Jan Pitersoan Koen

In 1930 wurke Slauerhoff oan in biografy oer Jan Pitersoan Koen. Dizze opdracht hat hy net ôfmakke. Dêr troch hat er wierskynlik ynspiraasje krigen om dit toanielstik te skriuwen. It giet oer Sara Specx, de steatsjuffer yn it hof fan Koen, en de faandrich Cortenhoeff. Koen, dy’t de ferhâlding as ûnsedich beskôget, lit Cortenhoeff terjochtstelle en Sara giselje. As Jacques Specx, lid fan de rie fan Indië en heit fan Sara, weromkomt, bekroadet hy him oer it lot fan syn dochter en wegeret op it nachtmiel fan har rjochters te kommen.

It krystdiner

Oan ‘e hân fan hieltyd weromkommende sitewaasjes, opmerkings en siswizen, wurdt de taskôgers in byld jûn fan in famyljeskiednis oer in tiidrek fan mar leafst njoggentich jier!
Alles wurdt stal jûn om de yttafel yn it nije-âlde hûs fan de Bayard famylje hinne, dy ’t foar it tradysjonele krystdiner ree stiet. Generaasjes komme en geane, de situaasjes en de minsken feroarje, mar dochs sjoche we ek deselde soart fan tastânnen faak werom.
De ferskate sênes rinne faak yn inoar oer (as de iene noch net ôfrun is, is der bygelyks al in personaasje fan de folchjende sêne). Dit jout in hast filmysk byld fan de hieltiid feroarende wurklikheid op itselde plak. De echte haadpersoan yn dit stik is dan ek de ytkeamer, dy’t tsjûge is fan alles wat der bart.
De sênes binne faak tige werkenbar, dan wer fleurich, dan wer wat mankelik.
NB
Dit stik ferskyn as part fan in ienaktersammling mei deselde namme út 1931. Ek ‘De reis fan Trenton nei Camden’ siet yn dizze bondel.