It swurd út de stien

In fermaaklik aventoer is de famyljefoarstelling ‘It swurd út de stien’, wêryn de skyldknaap Wrat in grutte rol spilet. Wrat wol graach ridder wurde en oan in echt riddertoernooi meidwaan. As Merlyn de tsjoender as hûsûnderwizer op it kastiel komt, ûnderwiist hy net ridder Kay, mar Wrat. Hy nimt him mei yn in wûnderbaarlike wrâld en leart him der lessen oer it libben, mar dat rint net altyd serieus neffens plan. Dan brekt de dei fan it toernooi oan, mar wer is it swurd?

Us stêd

Yn dit stik is foarskreaun dat der gjin dekor is. It sichtbere dekor wurdt troch pantomime en lûden ferfangen. In regisseur stelt de persoanen, de ynwenners fan it Amerikaanske stedsje foar, dy’t allegear op de ien oft oare manear meielkoar yn ferbining steane. It stik hat gjin dramatysk ferhaal, de ynhâld is it deistige libben. Neist de libbene persoanen wurde ek de deaden op it toaniel brocht, dy’t op it libben weromsjogge.
Dizze bysûndere toanielfoarm lit by it publyk de romte foar fantasy en set oan it tinken oer it eigen libben, dat faaks in hiele protte liket op dat fan’e persoanen op it toaniel.