Moard oan ‘e mar

Tema: In jacht op jild, dy’t om in moard net oergiet.
Karen is troud mei John Clayton, dy’t in dochter hie. En in protte jild. By in auto-ûngemak hat John it libben litten en is syn dochter Ellen wer opknapt, mar oan ‘e skonken ferlamme bleaun.
Húsdokter Lane behannelet har. Hja wenje yn in hearehûs, dat boppe op in rots oan in mar stiet. As dokter Lane in pear wike nei in kongres moat, soarget er foar in ferfanger, t.w. dokter Corey Phillips.
Dêr binne fierder yn ‘e hûs Jenny, de húshâldster en suster Pepper, de ferpleechster fan Ellen (dy’t yn in rolstoel rydt). Ellen, dy’t gewoanwei frijwat stume, rekket alhiel yn ‘e fleur troch de jonge dokter. Se reitsje suver op elkoar fereale.
Mar der barre dêr yn en om it hûs nuvere dingen. Earst spielt dêr fuortby in lyk fan in manspersoan oan; dan wurdt der op in stuit dat Pepper yn ‘e túndoarren stiet in skot op har lost en noch letter geane alle ljochten dêr yn ‘e hûs út en komt der in man yn it tsjuster fan de warande troch de keamer en dy ferdwynt troch in draaiend paniel yn in kast. Wer letter, as hja datselde paniel iepen dogge, leit de húshâldster dêre en dy is der sa slim oan ta dat hja fuort dêrnei stjert.
As dokter Lane foartidich werom komt, krije hy en Karen yn ‘e rekken dat it mei dy jonge dokter net ynoarder is: it is deselde net dy’t dokter Lane eartiids yn it sikenhûs sjoen hat. Hja geane syn gongen nei en dat op himsels jout al wer fertinkingen by Pepper, dy’t it saakje dêre ek net stiet.
It docht bliken dat net it testamint fan John, wêrby’t er alles oan syn dochter tamakket, it lêste is, mar dat der in letter testamint is, makke mei as tsjûgen: in eardere suster, dy’t tuskentiden stoarn is en Jenny, de húshâldster, dy’t no ek dea is.

Hoe’t it fierder giet? Lês it!

August August, August

August wol yn it sirkus Lipizaner hynders dressearje. Dit mei lykwols allinne de direkteur dwaan. Dus August moat direkteur wurde. Om dit te foar elkoar te krijen, besiket er om oan alle easken te foldwaan. Uteinlik moat de direkteur syn winsk ferfolje. Se stjoere him lykwols tigers yn pleats fan Lipizaner hynders. August wurdt mei syn frou en bern ferskuord troch de tigers.
Dit Tsjechyske stik krige yn it ljocht fan de foarfallen yn 1968 in ekstra betsjutting: It stribjen fan de minsken nei in ideaal en de ferwoasting derfan troch de machthawwers.