Yn de gloaria

In stik oer twa troude stellen en ien mem. Se fiere yn’e rin fan it stik allegear har jierdei.
Mar oft it allegear like feestlik is as de titel oanjout…?

It greate ûnrjocht

It greate ûnrjocht is in alledeisk probleem, ûnrjocht is der oer de hiele wrâld en is fan alle tiden.
Yn dit stik rinne problemen yn de drugswrâld en in âld Frysk probleem, de rûzje om in stik lân, troch elkoar hinne.

Nacht

Nacht bestiet út in dialooch tusken in man en in frou. Se binnen troud en + 40 jier âld. It is jûn en hy wol mei syn frou op bêd. Hy besiket de goede sfear te skeppen troch it begjin fan harren leafde te beskriuwen. Sy hat lykwols hiele oare oantinkens. Se komme net tichter by mekoar.
KOMMINTAAR:
Hoe minsken wol mei mekoar prate, mar net by mekoar komme kinne. Prachtig oefenstikje om foaral it goede ritme en de sfear fan de tekst te ûndersykjen.

SP