Bedobbe

Dodge en Halie wenje op in ferfallen pleats earne yn Illinois. Se hawwe twa soannen, Tilden en Bradley. Nei jierren rekket Halie noch in kear yn ferwachting. Neffens Dodge kin dat net fan him wêze, want se hawwe al seis jier net yn itselde bêd sliept. It bern wurdt berne op ’e pleats, mar Dodge kin net sette dat it net fan him is. Hy fermoardet it bern en begraaft it op it hiem. It wurdt in lang bewarre geheim, mar it fernielt ek de relaasje man/frou en heit/mem/bern. It geheim hinget boppe harren hollen as in grutte swarte tongerbui dy’t elk momint losbarste kin.

Heit rekket swier oan de drank en húsmannet op in bank yn ’e keamer, mei allinne in âld televyzje, syn drankflessen en in pear potten mei pillen. Mem wennet earne boppe.
Soan Tilden, dy’t troud west hat en neffens Dodge gjin 100 punten hat, sit in bulte yn ’e keuken. Dan komt de soan fan Tilden, Vince, om ’e hoeke, mei Shelly, syn freondinne. Shelly ûntfytmannet Tilden it grutte geheim oer it deade bern. Dan docht bliken dat ek Vince him net fan dizze ferknipte famylje losskuorre kinnen hat. Shelly naait út.

’t Kin neat skele wat de bern dogge… (as se mar stil

Yn it earste bedriuw binne, Pinky, Grytsje, Bauke, Hanke en Jappy 6 en 7 jier en hawwe in doaze bonbons pikt. Hjiryn leart men de karakters fan letter kennen.
Yn it twadde bedriuw trouwe Pinky en Bauke. Yn ‘e kelder, wêr’t alle gasten sammele binne, falt it ljocht út. It begjint dus yn it tsjuster en as (efkes letter) it ljocht útfalt giet it ljocht pas oan. Alle akteurs moatte fan ôf dat stuit alles op ‘e taast dwaan. Healwize sênes wikselje har of mei skerpe dialogen. By de “beukers” út it earste bedriuw komme no de sinnige oansteande frou fan Jappy (Ida), de segrinige mem fan Pinky (Hiltsje) en har “punk” freonen (Trees en Bartele).
Yn it tredde bedriuw binne de fiif beukers, Ida en de mem, fyftich jier en âlder. Bauke makket no falsk jild en Pinky, Grytsje en Hanke dogge strippoker.
De ein is yn in “ludike ferrassing” getten.
Dat 5 spilers yn it earste bedriuw 7 jier binne en yn it lêste bedriuw 75 jier hoecht gjin beswier te wêzen. It hiele stik is absurd. It publyk sil him der tige om fermeitsje.

Oh, myn leave….

Eddy Vlasma wurket op ‘e telefoansintrale. Hy is in beskieden, stille man, dy’t thús boartet mei syn tinnen soldaatsjes. By syn koartsichtige skoanmem en syn eigenwize sweager is er net yn tel. Syn frou Rommy hat it drok mei it netsjes hâlden fan it hûs en it fersoargjen fan har “sike” mem. Op it wurk libbet Eddy him út. Hy leit in soad kontakten fia de telefoansintrale mei syn froulike kollegas út ferskate Europeeske lannen. Hy is tige populêr by dizze froulju, foar har is hy “Mister Amsterdam”. As de “Miss Europhone” ferkiezing holden wurdt, komme dizze froulju him ûnferwachts thús opsykjen. Dat dit foar in soad alteraasje soarget, is wol dúdlik. Hoe hâldt er dit allegearre stil foar syn frou Rommy? De stipe dy’t er kriget fan de by him ynwenjende helpdûmny makket alles allinne mar healwizer. Hielendal as ek syn skoanmem noch efkes tydlik by him ynwenjen komt…

Bitter Lemon

Dimitri Frenkel Frank seit oer ‘Bitter Lemon’ tsjin regisseurs en spilers: ” Leave freonen, alles wat goed dien wurdt is wol dien. Jim sille my net hearre as jim ‘Bitter Lemon’ spylje as in mâle klucht of as in serieuze ‘comédie-noire’- as jimme it mar goed dogge yn de styl dy’t jimme kieze. Mar freegje jim oan my hoe’t ik it sels it leafst sjen soe, dan soe ik sizze: wat der tuskenyn. Fierder ha ik ‘Bitter Lemon’ mei in soad heftige emoasjes laden. Polly is yn ‘e war, mar it is net in swak froutsje. Axel is sinysk mei in hert, hy is yntellektueel en flechtet yn taal, krekt as Polly. John is folle direkter en ienfâldiger, hy hat behoarlik wat ‘power’ en reagearret primityf mar earlik. It is wichtig om net samar te spyljen wat der stiet mar út te finen wat der bart…….. Komeedzje spylje is lang net maklik en ‘Bitter Lemon’ is net it maklikste soarte komeedzje. In soad sukses en foaral wille!’”

Plysjesaken

It stik spilet yn’e bosk. In net sa snoade ynspekteyr fan plysje, Snoad, lit him mei syn assistint, Kobus Krekt, te fiter nimme troch in pear boeven. De boeven ferwikselje fan klompen en geurkes sadat de plysjemannen op’t ferkearde spoar set wurde. Dan falle se yn sliep. Se pakke de boeven net en sille wol yn’e WW moatte…

It toverketting fan de wetterfamkes

Yn it lân fan de snilekrûpers en de sompewrotters driget him in mennichte wetterfamkes nei wenjen te setten. De kening fan de sodzewrotters makket it nijs oan syn ûnderdanen bekend en ropt harren op ta de striid tsjin dizze ynkringers, om’t se in gefaar opleverje sille foar de frijdom en it “sompich bestean” fan syn ynwenners.

In liepe spoarman

Op de grins fan Underlân en Boppelân stiet it wachthúske fan Boemke. Omdat de keningen fan Underlân en Boppelân, dy’t earder grutte kammeraten wiene, spul krije (de iene hat 9 en de oare 11 tosken yn syn kroan) komt it treinferkear stil te lizzen. Boemke, dy’t neat mear te dwaan hat, leit in griente- en blommetún oan tusken de rails. Syn famke skriuwt brieven mei goede ried nei de twa keningen (in tosk fan de iene kroan ôfseagje en dy op’e oare sette) en de keningen wurde it wer iens. De trein komt der wer, mar de rails wurde om Boemke syn túntsje hinne lein.

De boer sonder soargen

It safolste toanielstikje mei in boer, in boerinne, in feint en in faam en in buorfrou, mar likegoed sille de bern hjir wol wille mei ha; en master hat der net al tefolle drokte mei, want alles spilet yn ien keamer.

De tsien fan Foltsum

It hâlden en dragen fan ûnderskate minsken, byinoar yn in feestkomitee yn in lyts provinsjestedsje, om in hystoarysk barren te betinken. Men soe ’t neame kinne: in karakteristyk fan dy ûnderskate figueren yn de omgong meiïnoar, dêr’t de wize fan dwaan en litten en sizzen en swijen belangriker is as it ûnderwerp wêroer en de omstannichheden wêryn it barren pleats hat. Dit tema is útarbeide yn in tal gearkomsten fan it komitee. Der sil in optocht organisearre wurde, dêr’t lykas eartiids it gewoane folk en soldaten foarinoar oer komme te stean. Dat ûnderwerp bringt mei dat der ek yn it komitee twa partijen ûntsteane en dat jout wer stof ta petear en aksje. Pas yn it lêste tafriel sjugge wy dan noch in stikje fan de útfiering fan it plan.
Omdat yn dit stik it hóe folle belangriker is as it wàt, d.w.s. dat de wize dêr’t it ûnderwerp op behandele wurdt, de betsjutting fan it ûnderwerp sels fier oerskadet, komt it winliken alhiel op ‘e persoanen en harren karakters oan.
Kinne dy wiermakke wurde, dan is it in hiel aardich stik, dat him by it publyk wol ‘ferkeapje’ litte sil.

Twaljocht

Bert, Dora, Ben en Suzan wiene yn de tiid dat se op de HBS sieten net byelkoar wei te slaan, mar binne elkoar nei it eineksamen dochs kwyt rekke. Bert is mei Dora troud en Ben mei Suzan. Op in reuny ha se elkoar wer troffen en ôfpraat dat se mei syn fjouweren op fakânsje sille. It stik begjint at se yn de fakânsjeflat oankomme. Dêr spilet him hiel wat ôf, net allinne komme de moaie dingen út de H.B.S.-tiid nei foaren, mar ek de minder moaie. It wringt fry wat tusken de beide echtpearen en ek tusken man en frou, de beide eardere kammeraden en kammeraadskes. It docht bliken dat Bert en Dora trouwe moasten, mar dat it bern net fan Bert mar fan Ben wie.

NB Fryske tekstboekjes (en tastimming) binne te krigen by STINEDRA, de Perponcherstraat 116, 2518 TA DEN HAAG; tel.: 070-3469738

GD