De goudfisk

In man fan 85 jier kin syn âlde leafde net ferjitte en sjocht werom op syn jonge jierren yn in doarp wêr’t alles feroare.

Hiemhûntsje

Se helje boadskippen en dogge de wosk. Se siede iten, meitsje it hûs skjin en betelje de rekkens. Twa suskes dy’t harren sels opfiede, want harren mem leit op bêd. Al alve moannen en njoggen dagen. Fan de dei ôf dat harren heit mei de auto tsjin ’e beam oan knalde. Boem. Ynienen wie er dea. Mem mist him sa bot dat se net fan ’t bêd komme kin. De suskes betinke healwize fiten om har fan ’t bêd te krijen. Mar wat se ek dogge, it slagget net. Oant der foar it earst sûnt in lang skoft immen op besite komt. In jonge dy’t baarnt fan nijsgjirrigens.

Gjin jûn itselde

Paul en Sonja hawwe Norbert en Inez útnoege om by harren te iten. De mannen binne astrofysisy en wurkje oan itselde wittenskiplike institut. Foar Paul hinget der in protte fan ôf hoe as dizze jûn ferrinne sil. Hy hopet, dat syn kollega him helpe kin mei in promoasje, mar… dan stean de gasten ynienen in jûn te betiid op ‘e stoepe. En wat no.., no t der allinne mar wat droege koekjes en in stikje tsiis yn ‘e hûs is? Dat harren jonkje mar net sliepe wol en oars net docht as seure om wat te iten, makket it der net folle better op. Dizze jûn wurdt 3x spile, hieltiid fan út in oar perspektyf mar toch mei deselde yngrediïnten.

Dea Gewoan

De essinsje fan it stik is dat de maatskippij net sa goed wit wat se mei jongeren oan moatte, benammen at de jongeren ‘oars’ binne. It spilet him ôf yn in ynrjochting foar jongerein en yn ‘e himel. De jongeren ha troch de folwoeksenen yn de maatskippij in stimpel krigen omt sy ‘oars’ binne. Mar ‘oars’ wol toch net sizze dat se gek binne. It is in komysk stik mei in serieuze ûndertoan.

De sonde fan Haitze Holwerda

De Sonde fan Haitze Holwerda is ’n samenspel tussen de Frise graidboer út Blessum en drie ongetiders fan ’t Bildt. Derin komme de twee werelden fan Ulbe fan Houten bijnander: syn jeugd in de graidhoek en syn latere leven op ’t Bildt. Feerder speule kristlike en soasiale eleminten ’n belangrike rol. Ok de ôfstand tussen boer en erbaaier loopt as in rooie draad deur’t ferhaal.

Kleur makket fleur

Ytsje hat ferkearing mei Govert, dy’t tige jaloersk is. Ytsje is hielendal fereale en ‘blyn’. Jelmer fertelt har syn soargen. Govert sjocht harren. Hy wol Ytsje en ryk wude en sil it wol efkes oplosse. In pakje en tsiental stientsjes beynfloedzje it gehiel.

Thús

Bareld fertelt op humoristyske wize oer syn libben as húsman en oer syn frou Jantsje, dy’t harsels Jeanice neamt, sûnt se in baan hat.
Wat is se feroare. Doe’t Bareld noch yn’ e bou siet gie er gauris te fiskjen mei syn maat Piter.
As dy him freget om wer ris mei te gean, seit Bareld dit ta. Mar wat sil Jeanice hjir fan sizze/

Komt Kerst mei kryst

In man tinkt lûdop oer syn libben. Hoe’t er jong wie yn de 60-er jierren, syn opstannigens en syn berêsting.
Hy is no allinnich. Frou en bern ha him yn’ e steek litten.
Hy praat der oer tsjin de jonge frou fan de thússoarch. Hy praat oer syn grutte leafde fan eartiids, dêr’t er noch faak oan tinkt. Yn it petear ûnder in spultsje damjen komme sy der achter wa’t de grutte leafde fan de man krekt wie.