Sywart de soap

Sywart, in kreaze opteine jongkeardel dy’t yn in lyts Frysk terpdoarpke wennet. Sa op it earste gesicht neat bysûnders, sa op it earste gesicht in bytsje sleau sels. It doarpke, ek sa kreas as in krúsbei; in goed ûnderhâlden tsjerkje en kreaze ynwenners yn goed fersoarge wenningen. Sa op it earste gesicht…
Mar it sit oars! Want alles is mar dekor yn in soap dy’t alle dagen miljoenen minsken foar it byldskerm hâldt. En alle kreaze ynwenners binne akteurs dy’t alle dagen wer harren rol spylje. En dan is der wat bysûnders oan ‘e hân; ien persoan is gjin akteur, Sywart. Dizze haadrolspiler wit net better as dat de soap mei alles der omhinne it wiere libben is, hy wennet fan syn berte ôf yn it dekor.
Sywart is lykwols net oars as generaasjes minsken foar him; hy is nijsgjirrich nei it lân achter de hoarizon, hy wurdt ûnrêstich fan de deistige rûtine en krekt as de minske hûndert tûzenden jierren lyn út Afrika teach om de wrâld te ferkennen, sa wol ek Sywart út it lytse doarpke wei, de wiide wrâld yn.
Mar in súksesfolle soap sûnder de tige populêre haadpersoan, dat kostet sjoggers, sponsors, ynkommen, prestiizje. Op it lêst sil de soap ophâlde moatte en dat mei net gebeure. Hjir wurdt it deilis tusken produsint en haadrolspiler. En it is folslein net te foarsizzen hoe’t dit ôfrinne sil.
Foar it earst is der yn Fryslân in Fryske real-live soap ek live te folgjen. By de opnames fan in oantal ôfleveringen fan dizze súksesfolle produksje wurdt der publyk talitten. It is dus mogelijk om as taskôger in ôflevering van dizze bysûndere soap by te wenjen! Fia dizze site, fia de Fryske media en fia de sosjale media wurde jo op ‘e hichte hâlden.

Cesilia Tan

De haadpersoan is Cesilia. De geheimen en de dramatyk yn har libben sette de toan.
Trije manlju spylje yn dat libben in wichtige rol:
Johan, de partner fan har mem. Fan bern oan ôf hat er mei jild en fluenske wurden har hieltyd mear fan him ôfhinklik makke sadat sy stadichoan oan syn seksuele ferlet temjitte kaam. Se koe krije wat se ha woe, mar erkende te let dat se dêrby harsels ferlear.
Eduard, de kapelaan. Se fielt har by him fertroud, omdat er besiket syn eigen belangen gjin rol spylje te litten. Se fertelt him har ferhaal.
Walle, ûntkommen gefangene dy’t by har ûnderdak easket. Hy sjocht har krampachtigens en slagget der yn om har te ûntteien. Omdat er fan fijân har leaver wurdt helpt er har om har situaasje ûnder eagen te sjen.
Tsjin de achtergrûn spilet de lytse stêd. De lytse mienskip dy’t har ynweve lit yn ferhalen en fantasieën oer de oantreklike, en dus bedriigjende, mar ek riedselachtige jonge frou dy’t har yn de stêd te wenjen setten hat.

Wa wit hjir mear fan?

Johanna Feenstra, tante Jo, hat in pear jier ferlyn in bats jild wûn mei de steatslotterij. Se soe de rest fan har libben wol stilsitte kinne mar dat is neat foar tante Jo. Se hat de pleatslike legere skoalle opkocht en dêr apparteminten yn bouwe litten, dy’t se ferhiert. De bewenners ha wurk yn de buert en ite jûns by tante Jo. Har broer Klaas, dy t widner is, hat ek syn yntrek by har naam. It is in geselliche boel dêr, yn huize Wol nei ’t sin…
Sjorre besiket ek sfear te bringen. It ferskaat minsken jout fansels wol ris wat tûkelteammen mar troch de bank naam fynt alles syn wei wol. Mar at der ien fermist wurd…

De saken geane goed

Der is feest by de famylje Wiersma. Heit Geert en mem Feikje binne fiifentweintich jier troud. Se ha twa dochters: Sytske en Aaltsje. Sytske hat ferkearing mei Willem.
Fanwege it houliksjubileum wurdt der in feest jûn yn in partytinte achter hûs yn ‘e tún. Willem hat in goede baan en in soad relaasjes. Hy hat it hiele feest organisearre ynklusief katering, betsjinning ensf. Mar dan kriget Willem in boadskip dêr’t er net sa bliid mei is.

Sprookjes besteane net, mar mearkes wol

Prins Sjarmant siket de leave eigeneresse fan it glêzen skuontsje omdat hy mei har trouwe wol. Mar wol sy ek?