Gust

Gust – in eardere leantersker en letter terskbaas – in fleurich âld man mei in passy foar bijen, vertelt oan it stjerbêd fan syn (twadde) frou Lies it ferhaal fan syn libben. Hy docht dit – yn it bijehûs – op in alhiel by him passende eigen(aardige) wize en giet dêrby
oant op ‘e boaiem. Hy sleept it publyk mei nei de tiid dy’t foarby is en dêr’t safolle minsken noch altyd ûnwennich fan binne. Hy ropt bylden op fan alear, mei de rook fan it plattelân, mar ek mei
it lûd fan’e tsjustere roffels fan ‘e Nazi’s. Tragysk bytiden en tagelyk skrinend komysk, oandwaanlik en soms ôfstjittend, mar altyd tige werkenber. Koartsein: it libbensferhaal fan ien dy’t opgroeide yn in doarp op’e Hundsrückerheide, in idyllysk plakje dat fredich lei te wachtsjen op ‘e feroaringen fan ‘e moderne tiid dy’t kommende
wei wie.
[tekst oernommen mei tastimming fan Tryater]

Kommintaar:
It stik is hast in monoloog, lykas ‘Ella’ fan Achternbusch. In prachtige stik foar wa’t it oandoart.

HB