Houliks- en detectiveburo

Bonne de Boer, sa’n 20 jier, hat in keamer mei kost by in mem mei har dochter Gerbrich, de lêste fan syn jierren.
Hy hat yn ‘e krante in meiwurker frege foar in affearen dat er begjinne wol; hoe en wat krekt wit er sels noch net rjocht.
Feike Koopmans, like âld sawat, biedt him oan en se wurde it iens oer it oangean fan in houliks- en detective-buro, dêr’t Bonne de direkteur fan wurdt en Feike syn assistint.
Under it each fan Gerbrich, dy’t mei kofje tôget, sette de mannen mei harren wurk út ein. Der komme klanten en de earste provyzje rôlet yn it laadsje.
Allehande brike sitewaasjes komme se foar te stean en de ein is in ‘happy end’, want Feike en Gerbrich wurde in pear.

Foar begjinnende ferienings of skoalleklubs ûnder betûfte lieding oanrikkemedearre!