Foarsichtich mei de leafde

De suskes Overbeek wenje noch mar krekt op harsels. It binne weesbern. Tante Marjan hat altyd foar har soarge, en tinkt dat it no tiid is foar in eigen libben.

Mar se seit: ‘Foarsichtich mei de leafde’. De fatsoenlike famkes dogge dat ek, mar tante Marjan liket har dêr sels net altyd oan te hâlden.

Dat fine de famkes nochal frjemd: Se komme der sels achter dat tante twa lat-relaasjes tagelyk hat!

Omke Dries, in handige putsjeman komt geregeld del, tegearre mei syn hertsfreondinne Grada, dy’t seker net fiis is fan in feestje en in drankje.

Mar eins is tante Marjan al stikem fereale op omke Dries. Dit gegeven is it begjin fan betizingen en komyske situaasjes. Gelokkich… komt alles wer op ‘e poaten teloane.

 

Mearderjierrich en folwoeksen

Liesbeth, in mem fan 2 bern is al 15 jier widdo as se yn’ e kunde komt mei Jacob. De bern witte dat net en sette in advertinsje omdat se fine dat mem wer ris yn’ e kunde komme moat mei in man. Liesbeth sels set ek in advertinsje, dan kin se sizze dat Jacob dêr op skreaun hat. Der komt dus in postsek mei brieven en fansels wurde der manlju útnoege. Sil it Jacob slagje om der as bêste man fan Liesbeth út te kommen?