Prins Ali Ahmed de Knûkelige

Wilma ûnderhâldt al in skoft briefwikseling mei in Easterske Prins, Ali Ahmed Yoesseff.
Ali Ahmed hat Wilma skriftlik freege mei him te trouwen. Om ’t sy op ’t stuit net in gaadlike foto fan harsels hie, hat se ien opstjoerd fan har freondinne Hetty. Ali Ahmed is op kommende wei om syn breid op te heljen. Marten, Hetty har man, sjocht fansels allegearre apen en bearen. Ali Ahmed sil tinke dat Hetty syn breid is.
Der komt ek noch in journalist mei de klompen yn it spul, hy tinkt hjir in moai artikel út te heljen.
It lit him riede dat him de frjemdste dingen ôfspylje as Ali Ahmed ienkear oankaam is en fansels komt alles op it ein wer op syn poatsjes telânne.
In komysk, hast absurd jûnfollend stik.

Noch jierren nei hjoed

It is Piter Kupers syn jierdei en der is alles by opset om der in moaie dei fan te meitsjen. Mar de wille wurdt danich fersteurd as der blommen en presintsjes brocht wurde fan dizze en soartgelikense ynhâld:
‘Noch jierren en jierren, leave Pyt fan Riny en Boukje en fan Gryt’.
Hoe’t Piter foar syn frou en syn skoanmem ek úthâldt dat er fan dizze “oanbidders” neat ôf wit, it is harren net by te bringen dat hjir in misferstân of in flauwe grap yn ’t spul wêze moat.
Aldergeloks komt alles wer op syn poatsjes terjuchte, neidat bliken dien hat dat “Pake Pyt”, dy’t by de famylje ynwennet, al jierren lang in stille begeunstiger fan it pleatslik frouljuskoar west hat en troch ferwikseling fan namme hjoed op syn bar yn ‘e blomkes set wurdt….

Operaasje 65+

Der barre rare dingen yn it doarp fan Sytse en Aaltsje; de iene ynbraak folget de oare, mar de dieder hat sa’t skynt mear aardichheid oan it spul as oan ‘e knikkerts, want der is noait wat wei.
De eigenaardige útlittingen fan pake Japik yn dizze snuorje meitsje dat Sytse in skalk each op ‘e âld man begjint te krijen.
Nei fûl ferset fan syn frou besiket er syn fertinking yn it bewiis omsette te kinnen. Mar hy komt by eintsjebeslút raar te pal as in plysjeman komt, net om pake, mar om him sels….