Wa is Wa

Koart nei de revolúsje.
It folk hat de macht oernommen fan de âlde machthawwers. In pear kear deis wurdt de list foarlêzen mei de nammen fan wa’t ûnder de guillotine stjerre moatte. Dy’t earder sa machtich wienen switte as otters en diskusjearje oer harren kânsen. De nije steat tinkt oan alles. Net allinnich it útsluten fan elke mooglikheid dat it âlde regime werom komt. Ek de soarch foar it dom holden folk hat de oandacht. It folk sil bygelyks letter witte moatte wat in dekadint gedrach de, earder sa machtige, adel der op neihold. Dêrom wurdt it Museum fan it Folk ynrjochte. Echte aristokraten moatte dêr sjen litte hoe ferachtlik harren libben wie.