It lûd út ‘e krún

Evelyn is troch har man Jan nei it park lokke foar in sesje ‘werom nei de natuer’. Jan hat it gefoel dat harren relaasje fêstrûn is en hy hopet mei dit inisjatyf it houlik wer in nije ympuls te jaan.
Under lieding fan de sweverige Frida leare Jan en Evelyn harren opkropte gefoelens te uterjen, se wurde ynwijd yn de keunst fan it ierdzjen en krije se kontakt mei in beam.

Roet

Lysbeth wurdt 85 en har dochter Rita ferrast har mei in wykein yn in bungalowpark. Ek de rest fan de famylje is oanwêzich. De mieningen oer it nut fan dit wykein rinne nochal útien.
Lysbeth hat Alzheimer, sadat it hiele “feest” oan har foarby giet. Boppedat krije de bern hieltyd spul mei elkoar. Der wurde hiel wat diskusjes fierd, ek at Lysbeth der by is, oer .ûo net opromme boartersguod, smoke, earder ophâlde mei wurkjen, smetfrees, eutanasy en hinnepoaten