Yn de gloaria

In stik oer twa troude stellen en ien mem. Se fiere yn’e rin fan it stik allegear har jierdei.
Mar oft it allegear like feestlik is as de titel oanjout…?