Nichtedei

Greet Klappenholst noadicht alle nichten fan de famylje Rurrenkopf út op de camping fan boer Klaas Winters en syn frou Willemien. Guon fan dizze nichten sjogge mekoar dan foar ‘t earst. Sa op it earste gesicht liket it út te draaien op in trochsneed famyljedei, mar al gau blykt it te gean om it ferpartsjen fan in erfenis. En sa’t it by de measte minsken is as it om jild giet, de nichten feroarje as in blêd oan de beam. Foaral ien fan de nichten liket der nochal wat belang by te hawwen. Se hellet teminsten fan alles út de kast om foar de erfenis yn oanmerking te kommen. Is dizze nicht wol in echte nicht? En dy oare nicht, is dat net in neef? En dat allegear op de camping dy t eins gjin camping hjitte mei en dy’t ûnder lieding stiet fan in boer en syn frou dy t sels noch noait op in camping west binne.

As de froutsjes fan hûs binne

At Loes en Ester, de frou en de skoanmem fan Frank, der foar in pear dagen op út binne, hat Frank it ryk allinne om syn blind-date Cora te sjen. Hy hat har útnûge dy pear dagen by him te kommen. Dizze moeting wurdt foar him lykwols ien grut rampeplan. De iene nei de oare falt by ‘m binnen, syn buorman en freon Kees, syn heit Maarten en ek Willemien, de freondinne fan syn heit. At Loes en Ester ûnferwachts wer thús komme, brekt der by Frank panyk ut. Dochs wit er de situaasje blykber nei syn hân te setten, mar bringt dêrmei oaren yn in ûnmooglike posysje. Hy hat sels alle gelok fan de wrâld, sa t syn heit regelmjittich seit. Sels at op de ein alles ferkeard driget te gean.

Neat is wat it liket

At it houlik fan je dochter en soan net goed is, moatte je dêr as heit en mem dan wat oan dwaan? En sa ja, hoe pakke je dat dan oan? Arnold Koopmans en Margretha Buismans tinke dat se de oplossing fûn ha. Se stjoere de bern op fakânsje en Margretha sil de boel bespionearje. It foardiel hjirby is dat de bern Margretha net kenne en sy kin dus yn alle rêst har gong gean. Tinkt se! Der gebeurt fan alles, Margretha moat sels ûnder cover om de saak goed ôfhannelje te kinnen. Dit hat in soad komyske situaasjes as gefolch, alles liket sels út de klauwen te rinnen. Mar dan komt Arnold ek ûnder cover, en dy rêdt mei alles!

Ik wol gjin oare mem

Bram de Groot docht yn fersekeringen en hy kin noch in oar rayon derby krije. Dan moat er wol troud wêze, want de minsken der’t er de saak fan oernimme sil, binne frijwat konservatyf. En dêr sit de angel by Bram, hy wennet op dit stuit allinne mei syn dochter Desiree. Op ynternet treft er in frou, Christien, dy’t wol tydlik syn frou spylje wol, mar der eins ek fan útgiet dat it tusken har en Bram wat wurde sil. Desiree kin lykwols beslist net mei Christien oer wei en se hellet alles út de kast om fan Christien ôf te kommen. Mar giet se dêrby net in lyts stapke te fier?