Alles út (The full Monty)

Alles Ut spilet him ôf yn Sheffield, eartiids in brûzjende stêd fan de stiel-yndustry, mar no’t de yndustry fuort is, in stêd mei grutte wurkleazens. De arbeiders steane yn ‘e rige foar in útkearing. As de manlju lykwols sjogge hoe’t de froulju flink jild deltelle om in stripper yn aksje te sjen komme se op in idee. Wat dy keardel kin, dat kinne sy better.