In dûbele Nelson

Dûbele Nelson is in ferhaal fan fêstsitte en losbrekke, fan wanhoop en leafde, fan underdog en held, fan izeren wetten en romantyske idealen. It bestean yn de bak komt yn in hegere fersnelling mei’t de direkteur foarstelt om wer in sjo yn te studearjen mei de kliïnten. Oan de hân fan de foarstelling: Nelson de Musical, wurket it stik yn in rige fan hilaryske en ûntroerende sênes nei in tige ferrassend slot ta.

Dûbele Nelson is basearre op de film Lucky Break. De film is de basis, mar it is in typysk Jorwerter stik wurden.