Spoeken bestean net

De titel hie ek wêze kinnen: It kwea straft himsels. De frou fan in suksesfolle skriuwer spant gear mei har ’freon’, in makelder, om har man opburgen te krijen. De skriuwer begjint yndie earnstich oan himsels te twifeljen, wat beslist gjin wûnder is. Wurdt ‘it spul’ him dúdlik, dan spilet er it mei wille en oerjefte mei! Syn frou wurdt net de winneres en hy net de ferliezer. Allinne it ‘spoek’ wint… mar spoeken bestean net!