Stikje koarter

Op it plattelân yn Fryslân wurkje twa froulju yn in kapsalon. Se hawwe fêste klanten en fjouwer fan harren sjogge we op fjouwer ferskillende mominten fan it jier: St. Maarten, Kryst, Alvestêdentocht en Peaske.
De kapsters en de klanten binne allegear dwaande mei it selde tema: bern. It al of net krijen/wollen fan bern en it opfieden fan bern.
Elk hat hjir har eigen opfetting oer en giet der op har eigen wize mei om. Ek spilet de man/frou relaasje in wichtige rol.
In stik mei humor en in protte werkenberens.