Hé, mei ik myn frou werom

Barend Minderman, in psychiater wol skiede fan syn frou Vera. Foarútrinnend op de skieding hat hy alfêst syn nije freondinne Dolly yn ‘e hûs helle, dy’t har troch it tsjinstfamke ‘mefrou’ neame lit. Op it stuit dat Barend en Dolly fuort sille foar in noflik wykein, stiet Vera foar de doar mei it berjocht dat tante Minnie in dei as wat út fan hûs komt. Tante mei út noch yn net witte dat Barend en Vera fan doel binne te skieden. Freek, de nije freon fan Vera komt ek noch mei de klompen yn it spul en tsjin bedtiid is de gaos kompleet. Ommers wa moat no by wa sliepe??
Dit liedt fansels ta de meast ûnmooglike situaasjes mar oan ‘e ein komt alles wer op syn poatsjes telânne.
NB: Lykas yn de measte kluchten ha de personaazjes net in soad djipgong. Foar de leafhawwers fan it ûnferfalske kluchtewurk stiet dit stik garant foar in jûn ‘dolle pret’.