De dea om tolve oere

De riedselachtige professor Helmers (dy t mei syn hushaldster op in fierders net bewenne waadeilan wennet) hat in tal minsken, alderhanne slach folk, nei it eilan lokke foar in psychologysk eksperiment.
Sigmund Freud, de grutte psycho-analytikus hat sein, dat minsken dingen dogge der t se fan witte dat se gjin doel ha. De professor tinkt dat minsken gjin dingen dogge, der t se fan witte dat dy folslein gjin doel ha. No giet it derom, wat de gasten dogge. Want alles wat se fan dat stuit of dogge hat gjin doel. Omdat om tolve oere it libben foar harren einigje sil….