De sek fan Berend

Dit stik is it ferfolch op ‘Berend past op ‘e slach’ en sadwaande komme wy alle âlde bekenden út dat stik wer tsjin.
Berend is no hússittend – mei beppe troud – mar it stik spilet wer op ‘e pleats fan dochter Janny en beppesizzer Linda.
Dy begjinne mei ‘Bêd en Brochje’ as twadde takke en mei de earste de bêste gast begjint in hiel geskarrel-oer-alle-boegen, want dizze gast hat in saaklike kwestje mei Berend…
Hy blykt de heit te wêzen fan Minke, de freondinne fan ‘e feint op ‘e pleats, mar dat mei net ien witte. It hiele ferhaal draait derom dat Janny oan ‘e man moat en dat slagget úteinlik poerbêst.

Berend past op’e slach

Janny Landstra, in widdo, driuwt mei har dochter en in feint in boerenbedriuw dêr’t Berend, in âlde sjacherder, gauris syn kommen hat.
It fredige libbentsje dêr wurdt raar fersteurd as der in brânbrief fan de lânhearre komt, hy wol jild sjen! Hy komt, dy jonker!
Troch tadwaan fan âlde Berend, dy’t mei de swierrichheden op’e hichte is, rekket de jonker op in nuvere wize it hiem ôf. En de jonker driget dat er Janny de pleats ûnder it gat wei ferkeapje sil. Minke, de jonker syn faam, giet alles fierstente mâl, sy leart de jonker no pas goed kennen, en keart har fan him ôf.
Sadwaande set de jonker syn drigemint troch en ferkeapet de pleats. Omdat de jonker net wit wa’t de keaper is, falt er dochs noch yn in djip gat, want âlde Berend hat op’e slach past….