De apel foar de moaiste

Dit stik is in komyske werjefte fan it ferhaal út de Grykse mytology: it Paris-oardiel. It is geskikt foar feesten mei as tema: Griken en Romeinen.

It begjint op de brulloft fan Thetis en Peleus, dêr’t ien goadinne net útnûge is. Se komt dochs en smyt in apel tusken de gasten mei de tekst: ‘foar de moaiste’. Dit soarget foar ûnrêst en skeel tusken de gasten. Oppergod Zeus ornearret dat trije goadinnen mar nei de skieppehoeder Paris gean moatte, dy sil wol in objektyf oardiel hawwe.
De twadde sêne is by Paris op de berch Ida. De trije goadinnen, meinommen troch de boade Hermes, paradearje foar Paris en besykje him om te keapjen. As de goadinne fan de leafde Paris taseit dat er trouwe mei mei de moaiste frou fan de wrâld is er gau út de rie. Hy seit dat Aphrodite de moaiste frou is. De oare goadinnen binne lilk en foarspelle de Trojaanse oarloch. Mar yn dit stik rint it oars ôf as yn it mytyske ferhaal.