Trije is te folle

In famylje wachtet senuweftich om it kommen fan in oare stjonkend rike famylje. Dizze rike famylje hat in soan yn ‘e oanbieding om te trouwen en it liket dan ek in bêste partij faor de dochter. Alles wurdt út ‘e kast helle om de rike famylje yn styl te ûntfangen mar dan komt der in kink yn ‘e kabel. It haad fan de húshâlding mitert fan de trep en dêrtroch driget de soarchfâldich tarieden ûntfangst yn it wetter te fallen. Folslein harren rie tenein dogge se in berop op de monteur fan de ferwaarmingstsjettel, om harren húsfeint te ferfangen. Dat hienen se better net dwaan kinnen, want fan dat momint ôf rint echt alles yn’t hûndert.