Moardromânse

Twa bruorren ha in maklik lúks libben yn it hûs fan in fiere muoike. As sy stjert komt dêr in ein oan. De erfenis wurdt allinne op froulju oerdroegen en der is in ûnbekende nicht kommende wei. Fermoardzje of trouwe? Wat is de bêste oplossing?

Wat dogge wy mei Toni?

Twa broers út in âld slachte besykje it famyljefermogen yn har besit te krijgen. Se geane dêr in moard net foar út ‘e wei. Der útfanhúzet in omkesizzer en as se dy no noch…- dan is it sa fier. In kearmannich binne se elk foar oer fierhinne om it frommeske út ‘e wei te helpen, mar hieltyd giet it troch onfersjoene sitewaasjes wer oer. Dat komt fral ek fan it feit dat it in tige kreas jongfaam is, dêr’t se allebeide wakker bestek op ha. Mar sy hat dat bêst yn ‘e rekken en se bespilet de manlju kostlik. As de mannen har op it lêst yn ‘e fâle miene te hawwen, dan wurde de rollen omkeard. Want it frommeske hat bewysstikken oan in journaliste meijûn en dat makket dat de hearen troch de plysje ophelle wurde.
En de âlde húsfeint kriget in nije ‘frou’.