Set mar op’ e rekken

“Saken binne saken. Fan lienen is noch noait ien ryk wurden” Dat seit Benny, eigner fan in doch-it-sels-saak. Hy hat fakânsje, sit mei syn frou Anny op ‘e camping, mar de hannel giet gewoan troch. Wat net daliks ôfrekkene wurde kin, set er wol op ‘e rekken. Allegearre sûnder BTW, swart dus. Mar de fijân sliept net en al gau komt de belesting ynspeksje nei de camping. De jonge belestingynspekteur Jean Paul sil it wol even útsykje en ôfhannelje. Hy nimt syn freondinne Germaine mei en siket in plakje út op de camping, krekt neist Benny en Anny. Hy krijt hiel wat te stellen mei syn direkte sjef, Hilde de Rooi, dy’t ek opdraven komt en mei syn Germaine, dêr’t Karel in eachje op hat. Oan ‘e ein fan it stik wurdt der ôfrekkene…