Kleur makket fleur

Ytsje hat ferkearing mei Govert, dy’t tige jaloersk is. Ytsje is hielendal fereale en ‘blyn’. Jelmer fertelt har syn soargen. Govert sjocht harren. Hy wol Ytsje en ryk wude en sil it wol efkes oplosse. In pakje en tsiental stientsjes beynfloedzje it gehiel.

De fynst

Saakje en Janneke fine beide eat bysûnders. De beker, dy’t troch Saakje fûn is, is tige weardefol. It board, dat troch Janneke fûn is, is mar in pear euro wurdich. Beide fynsten wurde ferkeard beoardiele. Janneke wol har slach slaan en mei-direkteur wurde. Dit oer de rêch fan Saakje hinne. Ale Bossema, de eigner fan ‘e saak fertrout op ‘e kunde fan Janneke. Janneke is net hielendal sûn. Saakje is kreas mar wat âlderwetsk klaaid. Janneke te nijmoaderich.

De wrâldreis fan prinses kat

Magda is in âldere hofdame by Prinses Kat dy’t altyd slim kattich docht. Oan it begjin fan in wrâldreis wit se har dochter Cora sa fier te krijen om mei Prinses Kat fan klean te wikseljen. Cora, dy’t krekt stewardess is, docht it mei tsjinsin.
De piloat leaut de prinses net. Sy moat no foar stewardess spylje en Cora spilet foar prinses. In polysje, in boef, en twa liifwachten komme hieltyd mei de klompen yn it spul as de prinses besiket om wer harsels te wurden. Fansels komt alles op ’t lêst op syn poatsjes telâne. Op harren reis komme prinses Kat en de oaren lâns ferskate wrâlddielen, mar op it toaniel sjogge wy in fiif ôfleveringen foaral de tocht sels; de fleanmasine, de trein en de boat. De ôfleveringen kinne per dei spile wurde mar bygelyks ek efter elkoar of yn twa kear.

Geheimen ier en betiid

Journaliste Anneke hâldt fakânsje yn in simmerhúske om te ûntsnappen oan de drokte op har wurk. Wol hat se har faksapparaat meinommen. Fuort nei oankomst ûnderskept har broer in faks, wêr yn har baas driget mei ûntslach as se net fluch mei in soppich ferhaal op it aljemint komt. Underwillens ynstalleare twa oaren harren yn it húske derneist. Tsjitske is illustratrise fan boeken. Dat se sels ek in boek skreaun hat mei de bûtenwrâld perfoarst net witte, om’t se bang is foar it oardiel fan har mem. Tsjitske is swier en sit fanwege in ûngelok mei twa brutsen earmen. Gelokkich is har man Sibe in rots yn’e brânning, mar hy is ek in ferskriklike kompjoeterfriik. Hja hawwe harren hjir tydlik te wenjen set om Tsjitskes mem te úntflechtsjen.
Oan de oare kant fan it skut komt Anneke – ek troch de praatgraage hulp fan Tsjitske en Sibe – hoe langer hoe mear te witten oer de geheimen fan Tsjitske. No hat se einliks it ferhaal dat har baas fan har ferwachtetl! Oan de oare kant hat se ek mei Tsjitske te krijen. By eintsjebeslút stjoert se in ferhaal nei de krante oer Tsjitske as de skriuwster fan dat ferneamde boek, mar se swijt oer de oare geheimen.
Mei de komst fan Klaske (Tsjitskes mem) wurdt de ferhâlding tusken mem en dochter op skerp steld. Klaske is poerlilk no se út de krante fernomme hat dat har dochter dat freeslike boek skreaun hat. Boppedat wol se de poppe úntfytmanje, dy’t foar Tsjitske mei in pynlike jeugdherinnering te krijen hat. Anneke – dy’t no mei har buorlju yn’e kunde komme is – foarkomt dat. Klaske set lilk ôf, mar har dochter hat no wol de kâns om foar har geheimen út te kommen. Se nimt it Anneke dan ek net langer kwea ôf dat se har geheim publisearre hat en de twa wurde sels goede freondinnen.

Pyp, de mûs, kin it net!

In ferteller knoopt de sênes oan inoar fan dit bernestik “mei 5 mûzefamkes, 10 mûzejongens en ien poes”!
Alle jierren hâlde de mûzen in kear de tsiisblokjesrace. Dat bart yn it wykein, want dan is de poes mei de minsken fuort. As de twa groepen keazen wurde, wurde Pyp en Foekje altyd it lêst útkeazen, omdat de iene altyd stroffelet en de oare fierstente stadich is. Dat bart ek dizze kear.
As de oare mûzen yn harren holtsjes lizze te sliepen, komme Pyp en Foekje mekoar tsjin, mar ek de poes! As Pyp dat de oare deis fertelt, wurdt er net leauwt. Dan begjint de race. Mar Pyp en Foekje hawwe wat betocht. It slagget harren om de poes te fangen. No binne sy yn ien kear de winnaars fan de dei. En dus is der feest!

PS Dit stik is spesjaal skreaun foar skoallen. Der binne trije varianten fan foar resp. de ûnderbouw (dit stik), de tuskenbouw en de boppebouw. Fansels kin it ek troch oare ploegen spile wurde. It tal spilers kin oanpast wurde.

Piep, de bear, kin it net!

Dit is in bernestik foar ‘seis bearefamkes, tsien bearejonges en twa manlju’.
Alle jieren hâlde de bearen in kear in fiskwedstryd! Dat bart as der gjin minsken yn it bosk binne. Der wurdt foarol om tocht dat de bearefangers der net binne.
As de twa groepen gearstald wurde, wurde Piep en Foekje altyd it lêste útkeazen, omdat de iene altyd stroffelt en de oare fierstente stadich is. Dat bart ek dizze kear.
As de oaren yn harren hôlen binne om te sliepen, komme Piep
en Foekje mekoar tsjin, mar ek de bearefangers! As Piep dat de oare deis fertellet, wurdt er net leauwt.
Dan begjint de wedstryd. Mar Piep en Foekje hawwe wat betocht. It slagget harren om de beide bearefangers te fangen. No binne sy in ien kear de winnaars fan de dei. En dus is er feest!

PS Dit stik is spesjaal skreaun foar skoallen. Der binne trije
varianten fan, foar resp. de ûnderbouw, de tuskenbouw (dit stik) en de
boppebouw. Fansels kin it ek troch oare ploegen spile wurden. It tal
spilers kin oanpast wurde.

Piep en Foekje binne de helden!

Fan in groep mei bern mei ien groepke fan fiif meidwaan oan in kwis op de tillevyzje. De regisseur komt harren dat persoanlik fertellen. As de groepkes
As de de groepkes gearstald wurde, wurde Piep en Foekje altyd it lêste
útkeazen, omdat de iene net goed lêze kin en de oare fierstente stadich is. Dat bart ek dizze kear.
As de bern nei hûs ta meie, bliuwe Piep en Foekje efter omdat se klassetsjinst hawwe. Piep sjocht dat twa manlju nei binnen sjoche en fertrouwt it net rjocht. Se prate ôf tegearre jûns de wacht te hâlden. Dy nacht slagget it harren om de dieven te fangen.
De oare deis is de kwis op skoalle: no moat útsocht wurde hokker groep mei de tillivyzjekwis meidwaan mei. Piep en Foekje binne yn deselde ploech telâne kommen en dy wint. Dan komt de boargemaster deryn en de tillevyzjeminsken. Piep en Foekje wurde huldigen omdat se de dieven pakt hawwe. Se komme streekrjocht op de tillevyzje!

PS Dit stik is spesjaal skreaun foar skoallen. Der binne trije
varianten fan, foar resp. de ûnderbouw, de tuskenbouw en de boppebouw (dit stik). Fansels kin it ek troch oare ploegen spile wurden. It tal
spilers kin oanpast wurde.