Ofrekkenje

Twa froulju fan begjin 40, dy’t elkoar al hast harren hiele libben kenne en tochten dat se freondinnen wienen, komme elkoar op ’e nij tsjin. Beide binne se by de man wei en hawwe bern. Se sjogge wol de oerienkomsten yn harren beiden, mar in feit bliuwt dat se út in ferskillend miljeu komme. Joke is wurkster en Corien docht as is se har wurkjouwer. Wêr hâlde de gelikenissen op en wêr binne de ferskillen net oer te sljochtsjen? Elk yn har eigen taal konfrontearje se elkoar mei de foaroardielen fan de oare, oant de definitive ôfrekkening folget. Mar wat is definityf?

De ôfrekken

In gefoelich petear tusken de wurkster en de dochter fan de famylje dêr’t se al jierren foar wurket. In soad frustraasjes wurde sadwaande ris in kear besprutsen. De wurkster wol der mei ophâlde, omdat se fynt dat se te min wurdearring kriget. Wylst de mem op stjerren leit rekkent de dochter op de wurkster, sa dat sy har eigen libben libje kin. Uteinlik kin de dochter útlizze wêrom’t se it sa swier fynt om foar har mem te soargjen. De wurkster beslút dochs te bliuwen.