In Poalske breid?

Albert is sûnt in tal jierren widner. Tiid foar in nije partner fynt er sels. Op de dei fan syn jierdei, wol er dit beprate mei soan Harm en dochter Jetty. Troch wat better te harkjen en wat minder fantefoaren in eigen miening te foarmjen, hie dit stik flink wat koarter west. Mar ek minder fermaaklik.

In stille gast

Yn kafee “Chez Durkje” swetst Sjon wakker op oer syn nije rykdom. hy hat nammelik in smoarrike frou troud en dat jout him mooglikheden om mei jild te struien, yn djoere auto’s te riden en yn lúkse te libjen. Durkje, de barfrou, ken Sjon al wat langer as hjoed en lit him moai prate, mar der sit yn it kafee ek noch in klant, dy’t it hiele ferhaal fan Sjon oanheart. De konsternaasje is grut as op’e ein bliken docht wa’t dizze stille en mysterieuze gast is.