It stânbyld

Yn it doarp sil in fontein mei dêrop in Grykse goadinne pleatst wurde. Boer Gelf sil it byld ûntbleatsje. Der is twaspjalt yn it doarp oer de kar fan it byld. De bern fan Gelf wolle heit te fiter nimme by it ûntbleatsjen fan it byld. Hja binne it ek net iens mei de kar. Se wolle it byld omwikselje mei in etalaazje-poppe, mar foardat it safier is barre der allegear oare dingen. De poppe komt sels by mem op bêd.