Sulveren brulloft

Adri en Jelle sille tegearre harren sulveren brulloft fiere mei in itentsje. Troch in ’tige wichtige’ gearkomste is Jelle let thús. Sille se noch wol te iten of toch mar net….