Noch in frij paad

It tema fan dizze ienakter docht noch altyd opjild. Minsken dy ’t yn harren eigen lân net feilich binne, flechtsje nei in demokratysk bestjoerd lân.
In boer, dy ’t yn sa ’n grinsgebiet buorket, docht mei help fan syn dochter alle war om minsken yn frijheid te bringen.
De kontrôle op dy slûkerij wurdt lykwols sa skerp dat se nei in soad swierrichheden noch ienkear flechtelingen helpe kinne, dan is ek dizze wei nei de frijheid ôfsletten.