De Krytsirkel

In ûnskuldich tsjinstfamke kriget per ûngelok de baby fan har, foar de oarloch flechten, bazinne yn hannen. Sy giet op reis op syk nei ûnderdak foar har en de baby yn dizze gefaarlike tiden. Mar de oarloch giet foarby en har bazinne wol de baby werom. Yn in bizar en grillich proses, fierd troch de dronken rjochter Azdak wurdt der úteinlik in beslissing nommen. Wa komt it bern rjochtmjittich ta?

In sinterske opera

It stik spilet him ôf yn de ûnderwrâld fan de Londens wyk Soho, wêr’t MacHeath, alias Mackie Messer omgong hat mei Polly, de dochter fan de bidlerskening Peachum en tsjin de heit syn sin mei har trout. Peachum probearret MacHeath oan de galge te bringen. MacHeath belânet yn ‘e finzenis en ûntsnapt troch syn relaasje mei Lucy, dochter fan de polysjesjef. Peachum wurdt woest en driget mei in massale opkomst fan bidlers tidens de kroaning fan de keninginne. Brown wurd hjir sa bang fan dat hy MacHeath lykwols oppakke lit. It liket derop dat Macheath op it ein terjochte steld wurde sil, mar hy kriget op it lêste momint graasje fan de keninginne en wurdt ferheven ta te adel. Dêrmei wurdt ekstra oanjûn dat it allinnich in toanielstik is.