De Gouden Swipe

De gouden swipe fertelt it ferhaal fan de Fryske boer Douwe, dy’t krekt as syn soan Ate, beseten is fan de draverij. Syn grutte passie giet lykwols ten koste fan syn boerespul. Op in dei kin Douwe net oars as jild liene by syn buorman. Troch op buorman syn avances yn te gean fereffenet Douwe ’s frou Lysbet, de skuld. Ate merkt dat syn mem fuortkwynt en beskuldiget de buorman fan troubrek en sjantaazje. Douwe kiest partij foar de buorman en jout syn soan in fiks wan bruien. Woest keart Ate syn âlderlik hûs de rêch ta. De fete tusken heit en soan wurdt besljuchte op ‘e baan, wêr’t beide fûleindich stride om de begearde Gouden Swipe.

Operaesje Japinga

Spilet by de bruorren yn ‘e keamer yn maeije, kreas húsrie. Dizze knapen, oanrekke troch de nije tiid, wolle ek wolris hwat oars om harren hinne hawwe as de âld húshaldster; hja freegje in jongfaam yn ‘e kost, in typiste fan in berneweinfabryk; mar dat sil mislearje omdat der persé froulike help yn ‘e hûs wêze moat en de âld húshâldster, as hja yn ‘e gaten kriget, hwat de bruorren fan doel binne, fuort rint. Dan kin de kostgonger net komme, dat is har wraak. De bruorren sette alles op alles en witte in omkesizzer oer teheljen foar húshâldster te spyljen, mar dêrmei wurdt de saek noch minder, want dy hat hiel hwat oars yn ’t sin. Nei folle spul en argewaesje moatte de bruorren belies jaan. Hja witte dan dat se har tiid hân ha.

De gouden swipe

De gouden swipe fertelt it ferhaal fan de Fryske boer Douwe, dy’t krekt as syn soan Ate, beseten is fan de draverij. Syn grutte passie giet lykwols ten koste fan syn boerespul. Op in dei kin Douwe net oars as jild liene by syn buorman. Troch op buorman syn avances yn te gean fereffenet Douwe ’s frou Lysbet, de skuld. Ate merkt dat syn mem fuortkwynt en beskuldiget de buorman fan troubrek en sjantaazje. Douwe kiest partij foar de buorman en jout syn soan in fiks wan bruien. Woest keart Ate syn âlderlik hûs de rêch ta. De fete tusken heit en soan wurdt besljuchte op ‘e baan, wêr’t beide fûleindich stride om de begearde Gouden Swipe.