Dy deis yn hotel Bearefel

Hotel Bearefel is in nij hotel, mar as de earste gasten komme, docht bliken dat se eins noch net hielendal klear binne. Der is te min personiel. De resepsjoniste moat ek de koffers sjouwe en de badmaster moat yn ‘e betsjinning. Dit jout allegear misbegryp en argewaasje. Ien fan de gasten is prinsesse Minouschka, dy’t flechte is út it paleis fan har heit. Dy wol dat se woestynfluitles nimt fan Ali Ben Soufie. Minouschka wol dat út noch yn net en bedarret sa mei har hofdame yn hotel Bearefel. Mar as se te min sinten ha om de oernachting te beteljen, beslút Minouschka om har djoere jurk om te ruiljen foar gewoane klean. Dêrtroch wurdt se sjoen as in gewoan famke en kin se in baantsje as pikolo oannimme. Lykwols geane der geroften dat der in prinsesse útfanhûzet yn hotel Bearefel. De kening hat sels in beleanning yn it foarútsicht steld foar dyjinge dy’t de prinsesse fynt. Dit feit lûkt fansels allegear types oan dy’t de beleanning wol opstrike wolle. Wa sil de echte prinsesse fine?