Hjerst yn Schoorl

Elk jier bringe Herman en Paulien van Beem yn de hjerst in pear dagen troch yn it ienfaldige simmerhúske fan syn broer yn Schoorl. It jierlikse útstapke is in fëst beaken yn harren oardere, berneleaze bestean. Yn wat nei alle gedachten harren lêste hjerst yn Schoorl wurdt, mynhear van Beem wurdt nei syn pensioen pleage troch stimmingswikselingen en betizing, sjocht it pear werom op in lang net altyd even maklik ferrûn houlik. De tiid dat se inoar definityf loslitte moatte, komt yn sicht. Mar hoe dogge je dat nei hast fyftich jier tegearre?