De Hogerhússaak

Yn de nacht fan 5 op 6 desimber 1895 waard by boer Gatze Haitsma ynbrutsen. Twa manlju mei maskers op krongen it hûs yn, wylst in tredden op wacht stie. Se waarden betrape, mar mei lichte ferwûnings koene se ûntkomme. De bruorren Hogerhuis waarden fan de ynbraak beskuldige en feroardiele ta in finzenisstraf fan 12, 11 en 6 jier. Net elkenien wie derfan oertsjûge dat WIebren, Keimpe en Marten skuldich wiene. Ek jurist Pieter Jelles Troelstra net. Hy hat ûndersyk dien nei dizze saak en sammele nije feiten dy’t yn de rjochting fan trije oare fertochten wiisden. It slagge Troelstra lykwols net de saak op ‘e nij te iepenjen. Fan dit histoaryske drama hat Douwe Tamminga yn 1950 in toanielstik skreaun.

De sonde fan Haitze Holwerda

De Sonde fan Haitze Holwerda is ’n samenspel tussen de Frise graidboer út Blessum en drie ongetiders fan ’t Bildt. Derin komme de twee werelden fan Ulbe fan Houten bijnander: syn jeugd in de graidhoek en syn latere leven op ’t Bildt. Feerder speule kristlike en soasiale eleminten ’n belangrike rol. Ok de ôfstand tussen boer en erbaaier loopt as in rooie draad deur’t ferhaal.