Bakhuzen is gjin New York

Sân minsken, allegearre op reis mei deselde grutte plezierboat, komme mei elkoar yn’ e kunde. Feara en Sissy Simons, twa susters út Bakhuzen, dy’t al har hiele libben tegearre in kemping beheare, mar sa âlderwetsk binne as at it mar kin. Noait earder op fakânsje west en no samar in wrâldreis. Harm en Lys Voolstra, hy is ferslave oan pokerjen en sy docht alle war om him der ôf te krijen. Drewis en Franny Galama, hy hat net lang mear te libjen, mar wit perfoarst net hoe lang noch.
Drewis tinkt dat syn frou it net wit, mar is dat wol sa? En dan noch Lys Groothoff, is dy wol sa’t se har foardocht? Allegearre tûkelteammen dêr’t yn de rin fan it stik in antwurd op komt.