Sinnestek

Bart en Free binne op fakânsje yn Súd-Spanje. De filla, dêr’t se tahâlde, is eins fersein oan in oar.
Dy blykt ek noch te kommen: mei in freondinne.
Troch de ferwikseling fan de koffers is der in grut jildbedrach yn de filla. De polysje en in boef sitte hjir efteroan.
Stof genôch foar healwize ûntjouwingen.