De Winskspreuk

Prinses Lyske krijt op har 10 e jierdei in spesjale ring fan de feeën.
Mei de ring en in winskspreuk kin se alles winskje wat se mar wol. Mar de kweade fee, Ka Ef, wol graach de ring.
Sy stelt de ring en ûntfiert Lyske om efter de spreuk te kommen. Sadat sy him brûke kin om mei prins Casper, dy’t no in Draak is, te trouwen.
Foar in beleanning fan 5000 daalders en of trouwe mei
prinses Lyske, sykje in prins, in ridder en in tsjinstfaam om Lyske.
Sa komme se yn de tovertún mei in riedsel fan de blommen om der wer út te kommen. En moatte se oppasse foar de kweade fee, Ka Ef, dy’t elkenien yn bisten feroaret. En komme se de gemiene boskmantsjes tsjin dy’t mei
Lyske trouwe wolle.
Mar úteinlik is it Lyske dy’t har sels befrijt, is prins Casper net mear in draak en wurdt de kweade fee de beste fee.

It mystearje fan it guozzebrief

Fjouwer famkes fine in âld guozzebrief (ganzebord) by beppe op souder.
Wat se net witte is dat it betsjoend is. T
roch it te spyljen komme se yn in fantasywrâld telâne. In wrâld fol mei mearke figueren as personaazjes.
Om wer út it spultsje te kommen moatte se alle opdrachten útfiere dy’t se ûnderweis tsjinkomme. Mar wat as der ien net mear meidwaan wol of yn de put komt? Of opiten wurdt troch de heks fan Hans en Grytsje? Komme se dan wol werom?
En wa is dy frjemde jonge dy’t samar ferskynt as ien fan de famkes in de put telâne komt?
As se de gouden kaai fan de toer fine dêr’t de prinses yn opsluten is, komme se wer yn de gewoane wrâld telâne.
Under it spultsje komme de famkes der achter dat de jonge úteinlik omke Roel is, dy’t jierren lyn samar ferdwûn is.

In spannend libjend guozzebrief foar elkenien dy’t fan mearkes en spultsjes hâldt.

Drakebloed

Twa suskes gean op ’e siik nei drakebloed. Saskia hat in ûngenêslike sykte en kin net mear better wurde. Suze hat heard dat drakebloed it miskien genêze kin. Mar wêr fine je drakebloed? Hjir binne gjin draken. Mar yn de midsiuwen wol. Tante Siem hat in tiidmasine, miskien kinne se dy wol brûke. Op in jûn stelle se de tiidmasine en reizgje nei de tiid fan de draken. Se reizgje fan de iene tiid nei de oare tiid, mar fine gjin drakebloed en Saskia wurdt hieltyd siker. Uteinlik komme se yn de midsiuwen en fine it drakebloed. De suskes komme ferskate persoanen tsjin dy’t harren helpe mar ek tsjinwurkje en sommigen reizgje mei harren mei. Komme se noch wol werom yn harren eigen tiid en is it drakebloed wol in genêsmiddel foar Saskia?


In toanielstik foar en troch bern fanôf 10 jier. Der binne 20 rollen en figurante-rollen foar wat jongere bern. Te spyljen fanôf 10 persoanen mei dûbele rollen. De personaazjes kinne sawol troch man as frou spile wurde. Der kin gebrûk makke wurde fan besteande ferskes en of muzyk tusken de sênes dy’t passe by it stik.


Aly Cnossen hat mei ’Drakebloed’ yn de kategory ’Bernetoaniel’ de earste priis wûn by de priisfraach nei oanlieding fan it 50-jierrich jubileum fan de StUFT.

De Sniekeninginne

Lang lyn hat in trol in toverspegel makke. In spegel wêryn’t alles der ferdraaid en ferfoarme útsjocht. Op reis nei de himel falt de spegel yn tûzen stikjes op de wrâld. Ien splinter komt yn Kay syn each en hert. Kay, in hiel aardige jonge, wurdt gemien en rint fuort, nei de kwea-aardige Sniekeninginne. De keninginne nimt him mei nei har iispaleis, dêr’t Kay opdrachten foar har útfiere moat.
Elkenien tinkt dat Kay dea is, mar Gerda, syn bêste freondinne, leaut dat net. Se is tige fertrietlik en wol Kay weromfine. Se giet op reis, op ’e siik nei Kay.
Underweis belibbet se ferskate aventoeren en gefaren, mar makket ek nije freonen. Uteinlik fynt se Kay op de Noardpoal. Gerda is o sa bliid!
Mar Kay syn hert is iiskâld. Hy wol neat fan Gerda witte. Troch Gerda har waarme triennen ûntteit it beferzen hert fan Kay en fine se elkoar werom.

De Basilisk

Op in skoalle yn Aldeboarn (der kin fansels ek in oar plak ynfold wurde) hawwe de bern les oer âlde folksferhalen. Ek “De Basilisk” is in âld ferhaal. Janneke sit te deidreamen en belibbet har aventoer oer it meunster fan Boarn, de Basilisk.
Elk jier wurdt der ien fan de ynwenners offere oan de Basilisk. Dit jier is Janneke útkeazen. Mei har freonen betinkt se in plan om de Basilisk te ferslaan.

De trije helden en it elvepoeier

It toanielstik hat 25 rollen, 7 grutte en 8 lytse rollen mei tekst. 9-15 bern en figuraasje.

Lytse prinses is opsluten troch de boaze keninginne. Om tolve oere knipt de boaze keninginne it hier fan de lytse prinses derôf en mei help fan in toverspreuk wurdt sy dan de moaiste fan Fantasywrald en kriget dan de macht. Lytse prinses wurdt dan in meunster. De fee hat har oflústere en siket trije helden om de prinses te befrijden. Mar dat slagget samar net. Earst moat je lâns de trollen, dan de sleutel fan de elvetún stelle. Mar de piraten bewake de kiste wer t de sleutel ynsit. Yn de elvetún stiet in pot mei elvepoeier die’st noadich hast om de prinses wer te befrijden. Mar litte de elven dy wer fierder gean? Foekje Feks hat in toverfluit wêrtroch’tst mei bisten prate kinst, sy helpe dy troch it doalhôf om sa by de boaze keninginne te kommen. Mar Foekje Feks is in heks dy’t fan bernefleis hâldt. De boaze keninginne hat in toverspegel dy t alles sjocht, en probearret harren tsjin te hâlden. Slagget it de trije helden op ‘e tiid om it prinseske te befrijden of bliuwe se yn Fantasywrald?

De myte fan Perseus

Fjouwer bern fertelle en belibje in Grykske myte oer Perseus. In Grykske held dy’t de holle fan in meunster ophelje moat, sadat syn styfheit net mei syn mem trouwe kin.
Slagget it Perseus om it meunster te ferslaan of komt hy noait werom?

De Glystergeast

Janne komt yn it mearkebosk telâne. Se leaut der net yn, mar dochs is it wier. Om der wer út te kommen, moat se trije opdrachten útfiere:
– Ried de namme fan de haadgeast en do wurdst net opiten.
– Stel it each fan de trije bline heksen en se sille dy mei rêst litte.
– Ferbaarn it toverboek fan de tovener en do bliuwst in minske.
Sil it Janne slagje om dizze opdrachten út te fieren? Leaut se no wol yn it mearkebosk?