Tom, Dick en Harm

Tom en syn frou Linda binne fan doel om in poppe te adoptearjen. Syn broers, Dick en Harm wolle him der graach by helpe, mar meastal fan de wâl yn’e sleat. Om in goede yndruk te meitsjen op de dame fan it adopsjeburo besykje se dy geunstich te beynfloedzjen, mar dit rint algeduerigen út’ e hân. Dick hat doazen mei sigaretten en konjak yn’e hûs smokkele, boppedat hat Harm út it mortuarium fan it Grinzer sikehûs in yn stikken hakt lyk yn de tún ferstoppe, dêr hat er spesjale plannen mei. De dame fan it adopsjeburo is folslein ferbjustere en de flechtlingen út Kosovo kinne de saak ek net ferbetterje. As dan ek noch de wykplysje lâns komt is de boel hielendal yn’e bulten. Tom moat prate dat it sta seit, om him oeral út te ligen. Op it lêst is it hast net mear te oersjen, mar de master fan de klucht fynt wol in oplossing. In typyske Ingelske klucht fan de Cooney’s!