It idé

Walter, in toanielskriuwer, hat in idee foar in nij stik op it tema houliksûntrou en freget it betinken dêroer neffens wenst oan syn bêste freon Huib.
De útwurking sa’t er dy ûnder hege spanning by stikjes en bytsjes oan de freon foarleit, makket Huib yndachtich op ‘e ferhâlding dy’t krekt hy der mei Walters eigen frou op neihâldt….

It itentsje

In jong troud pear: hy (skriuwer fan syn berop), wat rûch op ‘e bûse en syn fertsjinst is dêr net neffens; sy gjin húshâldster. Een gefolch: earmoede troef en op in stuit stiet de honger foar de doar.
Nijsgjirrich hoe ’t skriuwersynspiraasje dan noch útrêding bringe kin oant….. in folslein ûnferwachte tasizzing fan honorarium útsicht jout op better tiden.