In tútsje oer de toanbank

Twa troude minsken krije in ferhâlding mei elkoar. Lykwols binne se net sûnder skuldgefoelens tsjinoer harren oare helten en bern.