De toarre toarnbei

It nijsgjirrige fan dit stik is dat it him ôfspilet foar de doar fan kaffee/pension “It Ammerke”; op it terras dus.
As gasten komme der earst twa bruorren dy’t feitliks it âlderhûs-lês oerhearskjende mem- ûntflechte hawwe.
As oare gasten komme der letter twa susters dy’t op in kuiertocht binne. De karakters en dêrmei it hâlden en dragen fan sawol de bruorren as fan de susters binne alhiel ferskillend en dat op himsels is al in boarne fan mieningsferskillen en botsinkjes.
In knappe studinte/betsjinster, in nuveraardige stamgast en fansels de bazinne kompletearje de ‘cast’.
As daliks de earste jûn al ryklik drank brûkt wurdt, bart der fan alles en einliks ek wer neat.
Mar de betizing is grut en jout oanlieding ta de noadige hylaryske sênes.
Mei faasje spile in flot blijspul.