Roeland en Joliena

Yn Roeland en Jolina stean manlju tsjinoer froulju: de heit fan Roeland (en syn broers) en de mem fan Jolina (en har súskes) meie de oare sekse net lije.
In soart fan ambtner stelt in fersoeningsfeestke út, mar as de oaren útfine dat Roeland en Joline fereale op inoar binnen, is it op’e nij oarloch.
It stik (as it heal kin mei ‘live’ musyk) einigt mei in dûbel slot. Earst rint it út op in masale moardparty à la Shakespeare.
Mar dan besykje de spilers fan harren rol yn it stik los te kommen, útsein de heit en de mem dy’t net súnder it ’tradyzjonele’ trelit tusken man en frou kinnen.

Folwoeksen bist net earder dan ast dea giest

Fjirtjin sênes wêryn seis jongelju oan it wurd binne oer it tema folwoeksenheid. Wat betsjut it om folwoeksen te wêzen as te wurden? Yn koarte, persoanlike sênes fertelle hja oer dit ûnderwerp. Yn guon sênes rjochtsje se har ta it publyk, oare sênes wurde op in boartlike wize spile, in pear binne de absurdistyske kant it neist.
Oan de oarder komme bygelyks: de nuvere skiedsline tusken net en al folwoeksen wêze, de grutte wurden omtrint it begryp ‘folwoeksen’, de wegering om folwoeksen te wurden, de tsjinstriidige hâlding fan âlderein oer harren folwoeksen bern, ensfh.