It ynterview

Yn it redaksjelokaal fan in middelskoalle wurdt de skoallekrante klear makke. Op itselde stuit wurdt in learling fan skoalle stjoerd. De adjunkt dy dat docht, giet dêrby net frij út.
De redaksje jout oan de learling de kâns syn ferhaal te fertellen. As it ferslach typt is, wurdt it stellen; wa hat dat dien en werom!?
Der wurde swiere presjemiddels brûkt om klearichheid yn ‘e saak te krijen.