Plezierkes en fertierkes

George, ein fjirtich, wol himsels noch ien kear bewize en besiket dat mei de jonge knappe Janet. Clara, syn frou, hat har fermoedens, mar troch in tal misferstannen tinkt se dat George by de psychiater komt en har dat net doart te fertellen. Dyselde misferstannen soargje der foar dat Niek, it freontsje fan Janet, by Clara komt as de psychiater. Sy rekket al rillegau sjarmearre fan him…
Tige fleurich blyspul, weryn t it spul, yn ien dekor, fluch hinne en wer flitst tusken de twa lokaasjes der t it -gefjocht- him ofspilet.