Bikiny’s en briedwoarst

Gjin húskeamer of kafee, mar in strân op it poadium. Mei in paviljoen mei terras, in fjoertoer, hjerringkarre, in steger dy`t yn it publyk rint, in stik strân mei dûskabine en in útkykpost yn see. Op it strân is in soad te sjen, te dwaan en te belibjen. Der binne ferskate sinneoanbidders, wêrûnder in dom slachterspantsje en in pittich Dútsk spantsje. Se wurde troch in stoere strânwachter de hiele dei yn`e gaten holden. De steger wurdt faak brûkt troch fiskers om harren angel út te smiten, foar de kok fan it paviljoen om in fûke út te setten, mar it is ek in moaie plakje foar steltsjes dy`t op jacht binne nei romantyk. Op it terras fan it strânpaviljoen wurde de gasten foarsjoen fan bier en briedwoarst. En foar de fiskleafhawwer is der de kapitein mei syn hjerringkarre. Spitich bliuwt it net hieltyd blier en gemoedlik op it strân. Net alle badgasten kinne mei elkoar oerwei en hja reitsje mei elkoar betize yn alderlei frjemde saken. It slachterspantsje kriget it oan`e stok mei de Dútsers en it graven fan in djippe kûle soarget foar tûkelteammen. Lykas de komst fan in nudist. En wêrom kriget de Dútske Rex dochs altyd telefoan? Hoe rint it ôf mei it aventoerlike ferhaal fan de kapitein? Wa is der no fereale op wa? En wa skûlet der efter de driigjende moardner dy`t nachts op de steger te finen is? Is de dieder no yndied pakt troch de kommissaris of hat hy it by it ferkearde ein? Allegear fragen wêrop in andert komme sil yn de ferrassende ûntknoping fan it stik. De nuvere typkes, de ferskate linen yn it ferhaal, de humoristyske sêne`s en de protte werkenbere strânûngemakken meitsje fan dit blijspul in kolderich gehiel. In genot om te spyljen en it publyk de bûsen út skuorre te litten.