Goud út strie (of Reppelstaltsje)

Bewurking fan in (toaniel)bewurking fan it bekende mearke oer it famke Reppelstaltjse (Repelsteeltje).
Yn dizze bewurking sitte ek in tal lieten foar koar. De koarleden kinne ek as figuranten meispile.